نشانه شناسی یک رخداد رسانه ای08.01.2013


یک حادثه ی بحث برانگیز و جنجالی سال گذشته، « حذف نهایی پارازیت» بود که از شایعه قصد تجاوز جنسی کامبیز حسینی تا خبرها یا شایعات  پاکسازی درون صدای امریکا، تلاش برای برنامه ی مستقل و ناموفق سامان اربابی و سرانجام اخراج کامل کامبیز حسینی از صدای امریکا و شکراب شدن میان این دو شومن و طنزپرداز ایرانی را بدنبال داشت. موضوع اما این است که می توان گفت این اتفاقات همزمان «طنزی بس غریب و عمیق» در خویش دارد و این بخش پخش نشده ی پارازیت را بایستی دید تا حقایق 
و طنز نهفته و پنهان در این حذف و پایان را دید و آنچه به ما درباره ی خودمان و دیگری برملا می سازد.

Labels: