آسیب شناسی روانشناختی گفتار ملی دکتر براهنی


09.01.2013 دکتر رضا براهنی به باور من به عنوان نقاد ادبی یا منتقد شعر، نقادی بزرگ بوده و هست و زمینه ساز بحثها و چشم اندازهای نو در مسیر زندگیش و در گفتمان ادبی ایران است. به عنوان شاعر به ذائقه ی من (که ذائقه ی یک دوستدار و آشنا به شعر و غیرتخصصی است) او شاعری عمدتا متوسط همراه با چند جهش و جرقه ی خوب و تاثیرگذار بر تحولات شعری بوده و هست، اما بیشتر نقادی است که شعر می گوید تا شاعری که گاه نقد می کند. رضا براهنی اما به عنوان فعال ملی ملت آذربایجان یک نویسنده افراطی، سیاه/سفیدی  است و بدون آشنایی عمیق به این مباحث، سطحی، جنجال برانگیز و سوزناک  سخن می گوید و می نویسد. مصیبت نامه می نویسد و شیوه نگارش و سخنش در این حوزه به حالت «پاتتیک (پرسوزو گداز و غلوآمیز )» است. 

ادامه

Labels:

29 Comments:
Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger 柯云 said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger raybanoutlet001 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger xiaozhengsen said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger jjjjjjjjjjjjj said...

Blogger zzyytt said...

Blogger Unknown said...

Blogger 5689 said...

Blogger Unknown said...

Blogger zzyytt said...

Blogger jjjjjjjjjjjjj said...

Blogger zzyytt said...