خوانشی روانشناختی از کافکا و واقعیت بشرییکایک ما  زندانی هستیم. واقعیت و حیات بشری در واقع چهارچوبها، سیستمها، قواعد و قوانینی است که یکایک ما را به بند کشیده و مرتب داوری، قضاوت و محاکمه می کند و ازین زندان و واقعیت بشری و قانون و محاکمه بشری فراری ممکن نیست. زندگی و اجتماع بشری یک زندان جمعی، با زندانها و بخشهای مختلف، تودرتو است و ما زندانیانش هستیم، بی آنکه حتی بدانیم که چرا زندانی هستیم، چرا محاکمه یا مجازات می شویم. این درس بزرگ کافکا و نماد شناخت عمیق او بر حیات و واقعیت انسانی است. زیرا واقعیت این است که ما زندانی هستیم، زندانی ساختارها، گفتمانها، سیستمهای سیاسی،خانوادگی، فردی، درونی و غیره. زیرا این واقعیت است که ما بر خلاف توهم ژان ژاک روسو « آزاد بدنیا نمی اییم و سپس در بند قرار می گیریم»، بلکه حتی در شکم مادر هم در سیستمها و گفتمانهایی گرفتاریم.

ادامه

Labels:

3 Comments:
Blogger Unknown said...

Blogger 5689 said...

Blogger 4ybr4l7h6w said...
Offering a extra relaxed experience than real money play and a host of top-level games, sweepstakes casinos are a great possibility. Big brands 온라인카지노 similar to Luckyland Slots rule the roost, and this site is now legal to play at in every state aside from Washington and Idaho. If you fancy a change although, lots of|there are many} apps like Luckyland Slots to sign up|to enroll} with lengthy as|so lengthy as} they're permitted in your state.