روانکاوی «انتظار»


15.12.12


.با اینحال می توان در این «کثرت حالات انتظار» اما «وحدتی» و  خصوصیاتی مهم و مشترکی یافت، تا تفاوت میان این انتظار خلاق با انتظار عمدتا بیهوده و خودفریبانه را بهتر دید. با آنکه این مرز نیز سیال است. این تفاوتهای مهم در واقع دو مشخصه اصلی «انتظار خلاق» هستند:« اول اینکه انتظار خلاق در هر شکل و حالتش به حالت «تپنده و تپیدن» است. یعنی در ین انتظار فرد می تپد و لحظه و اینجا بودن را حس و لمس می کند، مثل رعشه ی در تن پلنگِ در کمین با شنیدن صدایی و گامی، مثل تکانه عنکبوت با تکان خوردن ظریف تارهای عنکبوتیش، در حالیکه در انتظار غیر خلاق یا خودفریبانه، فرد یا یک ملت در حالت «خواب زمستانی» است و به امید اینکه تابستانی برسد. دوم اینکه این  انتظار  خلاق، در هر شکل فعال یا پاسیوش، نرم یا تندش، عاشقانه یا قدرتمندانه اش، به حالت «سوژه/ابژه ای»، شکارچی/شکار محض نیست. ازینرو دستیابی به پرنسس بدون دگردیسی به پرنس و شاهزاده شدن ممکن نیست. دستیابی به عشقی متفاوت بدون عاشق متفاوت شدن ممکن نیست و موضوع « سرِ کار گذاشتن دیگری» نیست. تغییر دیگری بدون تغییر فرد، تغییر دیکتاتور یا دولتمند خاطی بدون تغییر جامعه مدنی و تغییر صحنه، تغییر چالش قدرتی .ممکن نیست

Labels:

28 Comments:
Anonymous Anonym said...
payday loans http://escape.is/gullkorn/?q=node/22932 SlenseFes [url=http://hdrei.at/?p=19]Payday Loans Online Direct Lenders[/url] teags payday loans online direct lenders Online Payday Loanpayday loans However, before you sign up for a lender, it the reason that they know hand are offered had several benefits?Bad credit does not at all come in account to the advance with quick loan approval loans payday loan works.To borrow $500 for 10 weeks, you will pay of least expenses of running a retail operation?

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online buy tramadol online pharmacy - buy cheap tramadol online cod

Anonymous Anonym said...
order xanax online xanax bars colors - buy xanax xr online no prescription

Anonymous Anonym said...
generic xanax dosage for xanax for anxiety - alprazolam 0 5mg efeitos colaterais

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online tramadol hcl 50 mg can you get high - buy tramadol online no prescription cheap

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online where to buy tramadol in usa - tramadol no prescription next day delivery

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online overnight tramadol no prescription uss - legal purchase tramadol online

Anonymous Anonym said...
xanax online xanax withdrawal 2 weeks - long will 1mg xanax

Anonymous Anonym said...
carisoprodol 350 mg carisoprodol 350 mg no prescription - carisoprodol kidney disease

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online what does tramadol 50 mg look like - tramadol withdrawal help

Anonymous Anonym said...
generic xanax xanax side effects weight gain - xanax high first time

Anonymous Anonym said...
buy tramadol online can you buy tramadol over the counter in spain - tramadol dosage bluelight

Anonymous Anonym said...
buy carisoprodol many carisoprodol 350 mg get high - carisoprodol in urine test

Anonymous Anonym said...
carisoprodol 350 mg carisoprodol 350 mg - carisoprodol 350 mg for pain

Anonymous Anonym said...
buy cialis online cialis coupon cvs - cialis and alcohol

Anonymous Anonym said...
xanax online xanax bars gg - xanax side effects hair

Anonymous Anonym said...
xanax online xanax withdrawal .25 mg - xanax for sleep

Anonymous Anonym said...
cheap cialis online cialis online singapore - what does generic cialis look like

Anonymous Anonym said...
no prescription xanax pictures of generic xanax - xanax online no prescription india

Anonymous Anonym said...
xanax online generic xanax medications - quick xanax withdrawal

Anonymous Anonym said...
http://landvoicelearning.com/#63987 tramadol hcl 50 mg tablet tev information - tramadol dosage directions

Anonymous Anonym said...
buy tramadol tramadol apap 37.5mg high - tramadol for dogs anti inflammatory

Anonymous Anonym said...
http://buytramadolonlinecool.com/#50897 tramadol dosage in humans - can you buy tramadol over counter spain

Anonymous Anonym said...
ways to buy ativan online lorazepam 1 mg vademecum - lorazepam 1 mg mit alkohol

Anonymous Anonym said...
Black Rhinoceros - a eleemosynary and energetic animal. he did not as weighty as the ghastly rhinoceros, but quieten impressive - reaches the power 2-2, 2 m, lengths of up to 3, 15 m in height shoulders of 150-160 cm.

Anonymous Anonym said...
buytramadol online buy tramadol overnight - buy tramadol saturday delivery

Anonymous Anonym said...

http://petinsuranceuks.co.uk The costs associated with those tests or treatments is also not dictated by the pet health insurance company. Achieving this brings down your payroll taxation rate. Although this is an up and coming area, some insurers offer multi pet insurance.

Blogger Unknown said...