روانکاوی لکان و عشق


12.12.2012


  
از  « ژان پل ریکویر»به زبان فرانسوی

ترجمه ی آلمانی توسط «هانس پتر یک»

مترجم از آلمانی به فارسی: داریوش برادری

از این منظر فرویدی برای انسانها چهار نوع از «فیکس شدن یا تثبیت» بر روی یک ابژه و مطلوب وجود دارد: سه تای اولی بدور خود شخص می چرخند. ما چیزیرا دوست داریم که خودمان است،  گذشته ما بوده است و یا  آینده ما می تواند باشد. چهارمین نمونه عشق مربوط به انتخاب یک ابژه و مطلوب بیرونی است: ما  به آدمی عشق می ورزیم که بخشی از خود ما بوده است_ این نمونه  عشق نارسیستی است. یا ما به زنی عشق می ورزیم که ما را تغذیه می کند و یا مردی را دوست داریم که از ما مواظبت و حمایت می کند: این نمونه ی عشق لم دهنده  (تیپ تکیه گرانه) است، که در حقیقت همیشه یک نمونه از عشق نارسیستی باقی می ماند.

Labels: