تعبیر خواب از منظر روانکاوی
13.12.2012  
صدسال «تعبیر خواب» به ما یاد می دهد: بیداربودن ترسوبودن است

اسلاوی ژیژک

مترجم: داریوش برادری

با درک این همپیوندیها میان حالت خواب و بیداری، میان حالت ضمیر ناآگاه و ساحت آگاه یا خودآگاه است که می توان سخن عمیق ژیژک را فهمید که بیدار بودن، واقع گرا یا پراگماتیک بودن، مومن وفادار به سنت و رسم بودن، در واقع به معنای ترسو بودن است. از جهاتی به معنای تلاش تراژیک/کمدی وار یا کابوس وار برای فرار از «خویش و تمناهای خویش، خوابهای خویش و از ضرورتهای خویش و زمانه خویش است». به زبان دیگر برای بالغ بودن همیشه بایستی یک بخش «در خواب زیست». خواب و تمنای خویش را دنبال کرد. بایستی «دن کیشوت» بود و بر اساس رویا و تمنای خویش، به کمک متن حذف شده و تمنای پنهان در خواب خویش، حال بیداری و واقعیت روزمره فردی یا جمعی را بهتر آفرید. آفرینشی که طبیعتا همیشه ناتمام است و دارای کمبود است. زیرا تمنا و قانون، فرد و دیگری همیشه ناتمام و در حال «نوشته شدن 
دائمی هستند».

Labels:

7 Comments:
Blogger 柯云 said...

Blogger Unknown said...

Blogger raybanoutlet001 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...