روانکاوی و نقد مشترک فیلم
نقدی مشترک بر فیلم « پوستی که در آن می زیم» 


از گروه « نقد روانکاوانه، دلوزی، بینامتنی فیلم» 
تحلیل گران: داریوش برادری، امین درستی 
مقدمه:

گروه «نقد روانکاوانه، دلوزی، بینامتنی فیلم» در فیس بوک از یک سو برای آشنایی دوستداران سینما با مباحث نقد نوین روانکاوانه، دلوزی یا بینامتنی فیلم و نقد و بحث درباره فیلمهای مختلف یا فیلمهای روز بوجود آمده است، مباحثی که به ویژه در کتاب «روانکاوی چندمتنی فیلم.1» طرح و تشریح شده اند.
 ادامه
7 Comments:
Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenlina said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...