روانکاوی و نقد مشترک فیلم
نقدی مشترک بر فیلم « پوستی که در آن می زیم» 


از گروه « نقد روانکاوانه، دلوزی، بینامتنی فیلم» 
تحلیل گران: داریوش برادری، امین درستی 
مقدمه:

گروه «نقد روانکاوانه، دلوزی، بینامتنی فیلم» در فیس بوک از یک سو برای آشنایی دوستداران سینما با مباحث نقد نوین روانکاوانه، دلوزی یا بینامتنی فیلم و نقد و بحث درباره فیلمهای مختلف یا فیلمهای روز بوجود آمده است، مباحثی که به ویژه در کتاب «روانکاوی چندمتنی فیلم.1» طرح و تشریح شده اند.
 ادامه
11 Comments:
Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger chenlina said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger 5689 said...