روانکاوی و نقد مشترک فیلم
نقدی مشترک بر فیلم « پوستی که در آن می زیم» 


از گروه « نقد روانکاوانه، دلوزی، بینامتنی فیلم» 
تحلیل گران: داریوش برادری، امین درستی 
مقدمه:

گروه «نقد روانکاوانه، دلوزی، بینامتنی فیلم» در فیس بوک از یک سو برای آشنایی دوستداران سینما با مباحث نقد نوین روانکاوانه، دلوزی یا بینامتنی فیلم و نقد و بحث درباره فیلمهای مختلف یا فیلمهای روز بوجود آمده است، مباحثی که به ویژه در کتاب «روانکاوی چندمتنی فیلم.1» طرح و تشریح شده اند.
 ادامه
11 Comments:
Anonymous Anonym said...

Blogger dada24 Xu said...

Blogger dong dong23 said...

Blogger Meiqing Xu said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger chenlina said...

Blogger 千禧 Xu said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger happy 123 said...

Blogger aaa kitty20101122 said...

Blogger 5689 said...