نشانه شناسی یک مصاحبه
07.01.2011حتما دوستان از بحثهای پرشور بدور مصاحبه  خانم مسیح علی نژاد با  آقای رضا پهلوی خبردارند یا چیزهایی شنیده اند. فارغ از این هیاهوها و اینکه حق با کیست، این مصاحبه اما از لحاظ نشانه شناسی و توجه به «زبان بدن و نوع گفتار» مصاحبه گر و مصاحبه شونده  و تحولات در مسیر گفتگو نکات باحال و جالبی دارد. البته این گفتگو  آنقدر جذاب نیست که بخواهم وقتی برای نقد دقیق رویش 
بگذارم. تنها چند نکته  را می خواهم بگویم که در این مصاحبه جلب توجه می کند.