مقدمه کتاب «روانکاوی، تبارشناسی و فرشناسی بحران سیاسی ایران»06.01.2012این نوشته پیش گفتار  کتاب جدید الکترونیکی نویسنده به نام « روانکاوی، تبارشناسی و فرشناسی بحران سیاسی ایران» است که در چند هفته آینده به طور رایگان در اختیار خواننده ایرانی قرار می گیرد. این پیش گفتار برای آشنایی اولیه خواننده با مضامین 
این کتاب نو و تازه در عرصه اندیشه سیاسی ایرانی اینجا منتشر می شود.