رازهای شفا

این مجموعه «نوشتارهای مینیمالی یا آفوریسمهای کوتاه» بیانگر راهها و امکاناتی برای دستیابی به شفای نو، به آشتی با خویش و زندگی و به توانایی دست یابی به آرزوی خویش است. هر آرزویی یک بدن نو، جهان نو است و بلوغ چیزی جز بدن سازی به اشکال مختلف و جهان سازی نیست. زیرا که تن و دیگری، انسان و جهانش در پیوند تنگاتنگ و متقابل با یکدیگر دارند. جهان سنگین و پشت خمیده و روح زخمی یا مالیخولیایی لازم و ملزوم یکدیگرند. همانطور که فردیت و گیتی گرایی مدرن لازم و ملزوم یکدیگرند، یک .گفتمان همپیوندند

Labels:

7 Comments:
Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger 5689 said...

Blogger Health Lobby said...
Thank you so much for this post , I always wanted to see Post Like this
pinoy teleserye replay hd

Blogger Health Lobby said...
Thank you so much for this post , I have never seen such a post like this before.
pinoy tv tambayan replay