نقد روانشناختی مفهوم مدرن و مدرنیت و میان ایرانیان

راز مدرنیت و مدرن شدن

جامعه و انسانی که مدرنیت را عمیقا تجربه نکرده است، مجبور است اشتیاقات و آرزوهای خودش را بر روی این « معشوق یا آرمان دور یا گمشده» فراافکنی بکند و آن را مدرنیت بنامد. اینطوری است که آنگاه مدرنیت می شود «حالا هر غلطی که دلت می خواهد بکن». یا جامعه ضد فردیت حال می خواهد یکدفعه از خدامحوری به «خودمحوری» تبدیل شود، به جای اینکه به «سوژه قائم به خویش مدرن و نیازمند به دیالوگ با دیگری» تحول یابد. چه برسد به اینکه از خطای این سوژه مدرن و حالات خودشیفتگانه او بگذرد و به سوژه پسامدرنی و تمنامند و نیازمند به دیگری و به تمنای دیگری دگردیسی یابد.

Labels: