نگاهی روانکاوانه به صادق هدایت
صادق هدایت و دو پدیده « تکرار و اشتیاق بلعیدن ایرانی»

در فیگور هدایت و زندگی او، روشنفکر و هنرمند ایرانی با خویش و رابطه چندپاره و چندسوداییش با «مدرنیت و تمناهای مدرن» خویش روبرو می شود. «مدرنیت و تمناهای مدرنی» که او را به سوی خویش اغوا می کنند و او آرزوی این تمناهای نو و ساختارهای نو، آرزوی آزادی مدرن، دموکراسی مدرن، فردیت و گیتی گرایی مدرن، سعادت جنسی و عشق مدرن را دارد و همزمان این تمناها در او ترس و هراس ایجاد می کنند و سرنوشت هدایت و بن بست هدایت برای یکایک آنها پدیده ای آشنا و درونی است. همانطور که بخش بنیادگرای جامعه ما آنگاه هدایت و کتابهای مدرن او را لعن و نفرین می کند، ممنوع می سازد.

Labels: