روانکاوی روشنفکری و روشنفکر ایرانی
روشنفکری چیست و حالات بیمارگونه روشنفکر ایرانی

امروزه اگر از اندیشمندان ایرانی سوال بکنید که روشنفکری چیست، جوابهای متفاوتی می شنوید و هر کدام برای خویش مرزها و سرحداتی برای مفهوم روشنفکری تعیین می کنند. عده ای روشنفکری دینی را نیز یک نوع روشنفکری می خوانند، دیگری آن را روشنفکری نمی بیند و به آن «نواندیشی دینی» می گوید. سومی روشنفکری را با درگیری اندیشمند با ساختارهای قدرت در گفتمانهای مختلف اجتماعی و سیاسی پیوند می زند و چهارمی اصولا روشنفکری را بدون مرز می داند و به باور او در دوران «مرگ مولف و مرگ دیگری بزرگ» هر چیزی می تواند روشنفکری باشد و به جای متاروایت «روشنفکری» فقط «روشنفکرها» وجود دارند.

Labels:

11 Comments:
Blogger oakleyses said...

Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger 柯云 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger 5689 said...