روانکاوی روابط انسانی
راههای شناخت سناریوی پنهان رخدادهای انسانی و « ناموس ایرانی»


زندگی یک بازی عشق و قدرت میان موجودات عاشق پیشه و یا تمنامند است. این حالت به ویژه در مورد انسانها ویژگی خاصی می یابد، زیرا زندگی و جسم دارای یک خصلت «درون بودی» تولید مداوم اشتیاق و تمنامندی است. در حالت انسان این خصلت بنیادین زندگی به حالت «انسان زبان دار و تمنامند، به حالت تمنای سمبولیک» و تبدیل زندگی بشری به یک بازی و ماجراجویی مداوم عشق و قدرت در همه عرصه ها و به اشکال مختلف بروز می کند.

Labels: