روانکاوی مصاحبه شادی صدر و راز سوژگی

سوتی شادی صدر در برنامه پارازیت و « راز سوژه»

دوستان آیا دیدید که چطور شادی صدر این هفته در برنامه پارازایت دوباره «سوتی» داد و یک بار دیگر حرف دلش را زد؟ خانم صدر گفت که از هفتاد درصد مردان ایران بیزار یا متنفر است. زیرا به قول او هفتاد درصد از مردان ایرانی به زنانشان خشونت ناموسی اعمال می کنند. موضوع مضحکانه در سخنان و رفتار خانم شادی صدر این است که او بشخصه تمام وقت در حال برخورد ناموسی به مردان است و اسیر خشم و کینه ناموسی است. نتیجه بیسوادی و درست نفهیمدن مسائل و با خود و کمپلکسهای خویش روراست نبودن همین است. زن و مرد هم ندارد.
ادامه

Labels:

14 Comments:
Blogger Coach Factory said...

Blogger Coach Factory said...

Blogger Coach Factory said...

Anonymous Anonym said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger dong dong23 said...

Blogger Meiqing Xu said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Jian Zhuo said...

Blogger Zheng junxai5 said...

Blogger shengda xu said...

Blogger aaa kitty20101122 said...

Blogger 5689 said...