روانکاوی دیکتاتورها

رفتارشناسی دیکتاتورها

برای آسیب شناسی رفتار دیکتاتورها، برای یافتن «پاشنه آشیل» همه دیکتاتورها و راههای مدنی و قوی چیرگی بر دیکتاتورها و سیستم دیکتاتوری، بایستی به سه سوال ذیل جواب داد و از این چشم انداز به سناریوی دیکتاتورمنشانه نگریست و آن را عمیق درک کرد.

ادامه

Labels: