کتاب الکترونیکی «اسرار مگو» جلد اول


کتاب الکترونیکی «اسرار مگو جلد اول»

برای دوستان و علاقه مندان:

کتاب اسرار مگو (1) منتشر شد. این کتاب فعلا به حالت الکترونیکی برای علاقه مندان و به ویژه برای دوستان در ایران منتشر شده است. تا در شرایطی بهتر و زمانی دیگر با ادیت نهایی به شکل کتاب چاپی منتشر شود. در پایین هم لینک کتاب و هم توضیحی کوتاه درباره دو جلد و پیش گفتار بخش اول کتاب منتشر شده است. همچنین می توانید کتاب را در بخش کتابهای الکترونیکی سایت ببینید.

ادامه

Labels:

7 Comments:
Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger 5689 said...