روانکاوی بازی و اغوا

در ستایش بازی و اغوا

نیاکان ما جهان را گرفتار یک نگاه «اخلاقی» کردند و با اختراع خیر/شر همزمان جهان و دنیا را به محل جنگ و خویش را به «سرباز و قهرمان تراژیک» این جنگ خانمانسوز اخلاقی مبدل ساختند. حتی وقتی که آنها به خطای خویش کم کم پی بردند و با عرفان، با حافظ، خیام و عبید و با رشد علم اولین گامها را برای رهایی از این جهان سنگین اخلاقی برداشتند و جهان را به عرصه دیدار عاشقانه و رندانه با معشوق تبدیل کردند، اما باز هم در نهایت نتوانستند از بار این جنگ اخلاقی و هراس از جسم و زندگی رهایی یابند و به ناچار «خراباتی و مالیخولیایی» شدند.

ادامه

Labels:

3 Comments:
Anonymous Anonym said...
Rolex watches are perfect combinations of two replica watches uk and functionality and same trend has been continued by its GMT models. replica watches were introduced on the requests of Pan American Airlines as they wanted such rolex replica sale that were able to display time of two different zones simultaneously and this give birth of watches. replica watches sale are the improved and new versions of GMT-Master in which basic functionality has remained the same only few features are added in the new model. If you are thinking over to purchase GMT master II model, but unable to afford its price, then do not fret as buying breitling replica sale is the best alternative for you. rolex replica sale is the duplicate version of original watches. Everything ranging from designs, color, styles and functionality is similar to originals.

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...