روانکاوی ساحت هیچی و پوچی

در ستایش «هیچی»

قطعه ی ذیل بخشی از «آفوریسم در ستایش هیچی» از جلد اول کتاب «اسرار مگو» است که برای آشنایی دوستان با مباحث این کتاب و برانگیختن حس کنجکاوی و نگاه نقادانه آنها در اینجا منتشر می کنم.
از طرف دیگر کمی دقت در همین بخش کوتاه می تواند تفاوت اصلی نگرش من با همه ی نیاکان یا هم عصران ایرانیم را نشان دهد، در کنار بیان تشابهات نگرش من با آنها. تفاوتی که از این توانایی سرچشمه می گیرد که که حال نگرشی پا به میدان گذاشته است که نه تنها قادر به «لمس هیچی و پوچی» است، قادر به تن دادن به دیدار هولناک با «مغاک و دیگری» است بلکه می تواند از درون این ملاقات به آزادی و خلاقیت نوین خویش دست یابد
ادامه

Labels:

1 Comments:
Blogger Benny said...
One of the most favorite hair wigs for women are hair extensions uk. This type of wig is made using real human hair and thus gives women a natural and authentic appearance. Not all women have the same preference when it comes to lace wigs uk. To cater to the needs of all these women, these types of wigs are designed and sold in a wide variety of colors and styles. For instance, women with lace wigs uk that curls naturally will look elegance if they choose to wear human hair wigs. Not only will this enhance their appearance but will have a totally unique look. The choice of many colors also ensures that the woman selects a lace wigs uk that matches her skin tone. Women love this types of wigs since they are easy to use and can be formed into any desirable style. Natural hair requires effort and money to maintain.