کتاب الکترونیکی جدید
آفوریسمهایی درباره‌ی یک «زایش »

کتاب الکترونیکی جدید من به نام « آفوریسمهای درباره‌ی یک زایش» منتشر شد. این لینک کتاب به حالت «پ د اف» است و متن ذیل پیش‌گفتار این کتاب جدید است که برای علاقه‌مندان اینجا منتشر می‌شود....
آنچه در این مقالات، آفوریسمها یا گزینه‌گوییها مطرح میشود، چشم‌اندازی برای یادگیری راههای تغییر واقعیت و جهان فردی یا جمعی است. موضوع این مقالات و آفوریسمها دست‌یابی به شناخت و قدرت آفرینش رنسانس فردی و جمعی است.
ادامه

Labels:

4 Comments: