روانکاوی ارتباطات انسانی

تو از من (جان من) چه می‌خواهی؟ دیگری چه نیتی دارد؟


انسان موجودی ارتباطی است و این ارتباط با «دیگری» با خویش چشم‌اندازهای مختلف به همراه دارد. خواه این دیگری، یک موجود زنده مثل یار، دوست، رقیب، همکار باشد که در روانکاوی لکان به طور معمول به آن «دیگری کوچک» می‌گویند و یا این دیگری، در واقع هستی انسانی، اخلاق عمومی، قانون، فرهنگ یا دیسکورس باشد که در نگاه لکان به طور عمده به آنها « دیگری بزرگ یا غیر بزرگ» می‌گویند.
ادامه

Labels: