ترجمه سریالی کتاب ژیژک «اندام بدون جسم»

ترجمه سریالی کتاب « اندامهای بدون جسم» از ژیژک «بخش سوم»

بخش «فانتسم»
پیش‌گفتار مترجم

فانتسم یکی از «مفاهیم» اساسی و مهم روانکاوی و به ویژه روانکاوی لکان است و دارای ابعاد و معانی چندجانبه ای است.
فانتسم به زبان ساده یک سناریو خیالی است که فرد در آن حضور داشته و از طریق این سناریو به بیان و ارضای تمنایی از خویش، مثل تمناهای جنسی یا نارسیستی خویش می‌پردازد. فانتسم می‌تواند مثل یک رویای روزانه و آگاهانه باشد که شخص در آن خویش را برای مثال در صحنه ای و مورد توجه دیگران و یا جنس مخالف احساس می‌کند و یا این فانتسم و سناریو می‌توان ناآگاهانه باشد که موضوع اصلی روانکاوی است.
ادامه

Labels:

8 Comments:
Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...