روانکاوی بازیهای انسانی

بازی زندگی، بازی انسانی و دگردیسی به بازیگر خندان

جالبی زندگی انسانی و جسم انسانی در این است که دارای منطق و خردی عمیق، نظمی ژرف است، نظمی در درون هرج و مرج، سرنوشتی در تصادف. این نظم عمیق باعث میشود که هر کلکی هم بزنی، باز نتوانی از بحرانها و تمناهایت فرار کنی و مجبوری دوباره با آنها روبرو بشوی. زیرا «ضمیر ناخودآگاه بازمی گردد». میتوانی تصادفا در قرعه کشی ببری و پولدار شوی اما نمیتوانی هیچگاه تصادفا و یا با کلک از تمنایت و بحرانت در بروی. مجبوری با او دیر یا زود روبرو بشوی. به قول معروف دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
ادامه

Labels: