روانکاوی دیسکورس ایرانی و توانایی بازتولید دیسکورس


راز بازتولید یک نظام یا دیسکورس

برای شناخت قدرت یک نظام و یا یک دیسکورس بایستی نه تنها به ساز وکارهای آن
نظام یا دیسکورس، بلکه به حالت و ابزار مخالفین و منتقدانش نگریست تا پی برد چرا یک نظام یا دیسکورس قادر به بازتولید و حفظ خویش است. زیرا هر نظام یا هر دیسکورس سیاسی، فرهنگی، هنری، فکری «مخالفان خویش» را می زاید و هر چه این مخالف رادیکال تر و یا افراطیتر، به همان اندازه اغلب بهتر از هر چیز در خدمت حفظ دیسکورس و نظام هستند.
ادامه

Labels:

1 Comments:
Anonymous Anonym said...
reflection which brought together the three contextual dimensions of place replica watches uk (her west African country of origin, South Africa, different schools and classrooms), time (past, present, and future) and the many social interactions in which replica watches sale, as well as reflection which spanned the three levels of story, Story, and STORY. Although I have presented only breitling replica uk of our narrative inquiry in this article, Betty too found the replica watches uk. In her analysis of her narrative writing she remarks: From doing this narrative exercise I have learnt a lot about what it is that replica watches sale my interest in language teaching My past plays a huge role in the decisions that I have made and it is amazing to see how rolex replica uk from my high school years have had such an influence on my growth and interest in language education.... Another reality thanks to this exercise is that my personal values have surfaced.