اهمیت شناخت و آفرینش داستان زندگی خویش

راز شفای فردی یا جمعی؟ داستان تان را بیاد آورید و بیافرینید!

راز شفای فردی یا جمعی در «داستان» شماست! داستان تان را بیاد آورید، بفهمید و روایت تان را بیافرینید.

آیا واقعا میل دستیابی به شادی و قدرت نو، سلامت نو، توانایی عشق ورزی نو دارید؟ آیا واقعا می‌خواهید به عنوان قشر یا ملت به شکوهی نو و رنسانسی نو دست یابید؟ آیا می‌خواهید از بیماریهای روانی یا روان/تنی، یا از روابط بحرانی و پریشان خویش به جهانی نو و روابط عاشقانه نو دست یابید؟ پس «داستان» زندگی خویش را بیاد آورید.
ادامه

Labels: