روانکاوی موانع تحول مدرن ایرانی

گره‌گاه و مشکل محوری ما ایرانیان در مسیر دگردیسی مدرن چیست؟

می‌توان از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره ما ایرانیان سخن گفت و بایستی سخن گفت. می‌توان گفت که اصولا ایرانیان یک تکثر هستند و نمیتوان همه را به یک شکل دید و بررسی کرد، بایستی به تفاوتها نگریست و این نیز درست است و بایستی به آنها توجه کرد و معضلات را مشخص بررسی کرد. می‌توان گفت که مشکلات ما ایرانیان یکی دو تا نیستند و فقط با یک راه حل سیاسی یا فرهنگی و یا فردی حل نمی‌شوند و این نیز درست است و ازینرو بایستی یاد گرفت که هر پدیده و معضل مشخص جامعه ما، از معضل دموکراسی تا معضل ناموسی یا فردی را، چندفاکتوری و چندچشم‌اندازی نگریست. اصولا همه این مباحث می‌توانند باعث ایجاد یک تفکر چندچشم‌اندازی، یک قدرت چندصدایی شود، می‌توانند به انواع و اشکال مختلف به وحدت در کثرت مدرن و یا کثرت در وحدت چندصدایی پسامدرن جامعه و هنر و اندیشه مدرن ما مدد رسانند اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟

ادامه

Labels: