برنامه تلویزیونی


برنامه تلویزیونی من در تلویزیون میهن
زمان برنامه: جمعه پیش ششم آگوست

موضوع برنامه:
روانکاوی خجالت جنسی و اخلاقی و راههای عبور از آن

http://vimeo.com/groups/42097/videos/13950765Labels: