راز «بلوغ و قدرت خندان» عاشقان و عارفان زمینی

راز «بلوغ و قدرت خندان» عاشقان زمینی، مهاجرین چندفرهنگی

راز عمیق بلوغ بشری در این نکته نهفته است که انسان پی می‌برد، عمیقا لمس و درک می‌کند که واقعیت و حقیقت همیشه یک واقعیت سمبولیک و یا حقیقت سمبولیک است. یعنی یک واقعیت و حقیقت در چهارچوب زبان، یک روایت است واین روایت را می‌توان تحول بخشید وهیچ واقعیتی، هیچ حقیقتی، واقعیت و حقیقت نهایی نیست. ازینرو جهان مدرن و پسامدرن نیز راه نهایی و واقعیت نهایی نیست و همیشه راه دیگری ممکن است، تفاوت دیگری ممکن است.
ادامه

Labels: