مباحث اساسی روان درمانی و شیوه روان درمانی من

رابطه‌ی میان «درون و برون انسان» و شیوه روان‌درمانی من

معمولا عامه مردم فکر میکنند که ذات و اصل انسان در عمق و در جایی پنهان در قلب و روح نهفته است و کار روان درمانگر نیز این است که این عمق را ببیند و معضل نهفته در زیر خروارها چیزهای دیگر را کشف کند. ضمیر ناآگاه چون زیرزمینی و دخمه ای قلمداد میشود که ابتدا باید به آن وارد شد. اما این فقط یک خودفریبی است...
اساس روان کاوی و روان درمانی قوی اما این است که نشان میدهد میان درون و برون انسان یک پیوند تنگاتنگ است و ضمیر ناخودآگاه، معضلات عمیق انسانی همیشه خودشان را در سطح، در بیرون نشان می‌دهند. ازینرو به قول لکان «ضمیر ناآگاه در بیرون است».
ادامه

Labels: