روانکاوی حالتی از فروغ


رابطه‌‌ی میان «سیگار فروید و سیگار فروغ»

فروید یک بار برای جلوگیری از برداشت سطحی از روانشناسی و برای مقابله با روانشناسی محفلی که همه چیز را میخواهد سریع تفسیر روانکاوانه بکند، خواه نوع نگاه دیگری و یا یک غذای «شور یا خوش‌ نمک» دوست یا همسر باشد، این جمله معروف را گفت که «گاه یک سیگار، فقط یک سیگار است» و بس.
با این حال وقتی به این قطعه از شعر «تولدی دیگر» از فروغ فکر می‌کنم که او با با صدای زیبا و حزناکش می‌خواند و می‌سراید: «زندگی شاید افروختن سیگاری باشد، در فاصله‌ی رخوتناک دو هماغوشی». آنگاه معتقدم این «سیگار فروغی» خیلی معانی روانشناختی دارد و بسیار بیش از یک سیگار است.
ادامه

Labels: