روانکاوی فرصتها


در ستایش «فرصت طلبی»

زندگی مجموعه اي از فرصتهاست. در هر لحظه از زندگی امکان و فرصت آن بوجود می آيد که به چيزی و يا خواستی دست يابيم. خواه موضوع یا امکان نهفته در اين لحظه یک امکان عشقی، سياسی و يا تجاری، هنری، علمی يا فلسفی باشد. در هر لحظه موضوعی ذهن و جان آدمی را به خود مشغول مي کند و اين موضوع و مسئله با خويش و در بطن خويش فرصتها و امکاناتی را حمل مي کند، راه‌ها و فرصت‌هایی برای دست‌یابی به لذتي نو، برای دست‌یابی به تمنایی نو، سلامتی و قدرتی نو، وصالی نو و به درجه ای نو از شور عشق و قدرت.

Labels: