روانکاوی خطا و حماقتدر ستایش خطا و حماقت


« من با خطاهایم، حماقتهایم کارم، عشقم و یا زندگیم را به باد دادم». بارها در دوران یاس و بدبختی یکایک ما این را از ته دل فریاد زده ایم. اما خطا یعنی چه؟. چگونه میتوان با خطایی خویش را بدبخت کرد و یا دیگری را از دست داد. آیا عشقی، کاری و سعادتی که با خطایی یا خطاهایی از بین میرود، لایق از بین رفتن نبوده است؟ آیا این خطا و حماقت در واقع تنها ضرورتی برای پایان دورانی از زندگی یا بیانگر پایان ضروری رابطه و عشقی نبوده است.

ادامه

Labels:

1 Comments:
Anonymous Anonym said...
So, if you have planned to purchase these replica watches sale, then search through internet. By making extensive search at the internet, you will come across several websites that are providing different kinds of replica watches sale at affordable rates. Another advantage by purchasing these rolex replica sale through online is many websites provide home delivery facility to their customers and ensure that product will reach safely to the breitling replica sale within stipulated time period. Therefore, avail their lucrative facility by placing online order. rolex replica sale collectors and horologists all agree that Breguet is the premier name in luxury watches. The company--started by a Polish Noblemen and his compatriot--has been around since 1839. It is almost 200 years old. rolex replica sale a new partner named Jean Adrien Philippe in 1851. This union launched the brand name as it stands today, Breguet.