روانکاوي «خنده و طنز»

در باب «خنده»، در ستایش «خنده»

خنده به قول باختین:« نه شکل خارجی که شکل درونی حقیقت است. نه تنها ما را از سانسور خارجی، بل پیش از هر چیز از سانسور درونی نجات می دهد. انسان را از ترس، از تقدس، از ممنوع شدهها، از حکومت گذشته و قدرت که در طول هزاران سال دز درونش شکل گرفته اند می رهاند. خنده اصل مادی و جسمانی را زنده و تثیبیت می کند. چشم را بر هر چیز تازه و به آینده می گشاید.(3).». از طرف دیگر خنده و طنز، شکل سمبلیک و بهترین شکل سمبلیک قتل روایت کهن ، اخلاقيات و حقايق مقدس و يا متاروايتهاي نوين است.

Labels: