نقد روانکاوانه مقاله خانم پارسي پور در باب کتاب من
دیالوگی با خانم «پارسی‌پور» در باب نقدنویسی

نقد خانم پارسی‌پور گرامی بر کتاب من، « از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی.1»، در کنار برخی انتقادات درست، بیش از هر چیز اما مشکل ایشان با یک نگاه نوین مدرن/پسامدرنی و نیز برخی معضلات «نقدنویسی» ایشان را نشان می‌دهد. همان‌طور که در چالش میان او و نگاه من در واقع چالش نسل اول و دوم، عدم میل نسل اول به قبول قدرت‌های نسل دوم و قبول ضرورت جای‌گزینی نسل‌ها خود را نشان می‌دهد. زیرا هر چالش و دیالوگی بر بستر یک گفتمان و در چهارچوب یک سناریو صورت می‌گیرد

Labels: