روانکاوي تظاهرات بيست و دو بهمن
چه کسی برنده صحنه‌ی « بهمن 88» است؟

همه منتظر «اتفاقی» در تظاهرات «بیست و دو بهمن» امسال بودند، همان طور که در مقاله قبلی خود این حالت را تشریح کردم (1). نیروهای مدنی و جنبش سبز در انتظار « پاسخی قاطع و قوی» به اختناق بودند. نیروهای دولتی در پی آن بودند که «نمایش بهمن» امسال بی‌خطر بگذرد و یا بتوانند این تظاهرات را به نفع خویش تمام کنند وبرای این کار از هیچ هزینه‌ مالی، تدارکاتی و یا انتظامی مضایقه نکرده بودند. افراطیون و لباس شخصی‌ها نیز خواهان آن بودند، در حین تظاهرات و یا در حاشیه تظاهرات، به سرکوب معترضان بپردازند. اما چه کسی توانست بر «صحنه» حاکم شود و آن را به «بهمن» خویش تبدیل کند. آیا این تظاهرات به یک «بهمن سبز» و یا به یک «بهمن سرکوب» سبز تبدیل شد؟
ادامه

Labels:

1 Comments:
Blogger Benny said...
The only downside of human hair extensions uk is that, you cannot use hot styling tools on them because they can get damaged easily. Aside from these wigs, mono-filament lace wigs uk are also known to be one of the best hair pieces online. If you look at someone who is wearing one, you can hardly notice that what that person is using is a lace wigs uk and not real hair. The only difference of these wigs from other wigs is that some parts are made out of monofilament material and because of this feature, they can easily be parted in any way you want them. On the downside, these lace front wigs can be very expensive which is why only a few individuals prefer them. Last but not the least is lace wigs. They are very much similar to monofilament wigs but they are entirely made of lace. One main advantage of these lace front wigs is that they can be placed on a high pony tail with the use of a double-sided tape or liquid adhesive.