روانکاوي تظاهرات بيست و دو بهمن
چه کسی برنده صحنه‌ی « بهمن 88» است؟

همه منتظر «اتفاقی» در تظاهرات «بیست و دو بهمن» امسال بودند، همان طور که در مقاله قبلی خود این حالت را تشریح کردم (1). نیروهای مدنی و جنبش سبز در انتظار « پاسخی قاطع و قوی» به اختناق بودند. نیروهای دولتی در پی آن بودند که «نمایش بهمن» امسال بی‌خطر بگذرد و یا بتوانند این تظاهرات را به نفع خویش تمام کنند وبرای این کار از هیچ هزینه‌ مالی، تدارکاتی و یا انتظامی مضایقه نکرده بودند. افراطیون و لباس شخصی‌ها نیز خواهان آن بودند، در حین تظاهرات و یا در حاشیه تظاهرات، به سرکوب معترضان بپردازند. اما چه کسی توانست بر «صحنه» حاکم شود و آن را به «بهمن» خویش تبدیل کند. آیا این تظاهرات به یک «بهمن سبز» و یا به یک «بهمن سرکوب» سبز تبدیل شد؟
ادامه

Labels: