روانکاوی جنبش خارج از کشور
رابطه‌ی میان «خودبزرگ‌بینی» آقای مهاجرانی و «گره حقارت» جنبش سکولار
حال با بیرون آمدن« بیانیه گروه پنج نفره» و اکنون با سخنان جدید آقای مهاجرانی در مصاحبه با سایت جرس (2) _ که مستقیم و مشخص در پی نفی جنبش سکولار، جنبش خارج از کشور و تبدیل خویش و گروه پنج‌نفره به «اتاق فکر جنبش سبز» و در نهایت به رهبران جنبش سبز در خارج از کشور است و دیگر بار به بدترین شکلی به یک سیاست «خودی» و «غیر خودی» دست می‌زند_، متوجه می‌شوم که بایستی هر چه بیشتر به رشد حالات انحصارطلبانه در جنبش اعتراض کرد. هم‌زمان مایل‌ام با آنالیز این حالات انحصارطلبانه و خودبزرگ‌بینانه نشان دهم که

Labels: