روانکاوي تحولات حال و آينده ايران


تصویر روان‌کاوانه تحولات حال و آینده ایران

بحران مدرن جامعه ایران و درگیری میان خواست‌های دموکراتیک از یک سو و از سوی دیگر خواست‌ها و ساختارهای استبدادی مرتب در حال رشد و گسترش است. این درگیری و چالش مدرن هم در عرصه مدنی و سیاسی و هم در عرصه فرهنگی و فردی در جریان است و هر تحولی در یک بخش به ناچار در بخش دیگر تاثیرگذار است و به ایجاد تفاوت و رشد چالش در بخش‌های دیگر و رشد و گسترش بحران و تحول می‌انجامد. ما نمونه بحران مدرن در بخش مدنی یا سیاسی را در چالش میان «جنبش سبز» و همه رنگ‌ها و اقشار درون آن با دولت آقای احمدی‌نژاد و رهبر کشور آقای خامنه‌ای و با بخش سنتی این جامعه شاهدیم.
از طرف دیگر این جدال در عرصه فرهنگی و فردی، در جدال میان نگاه سنتی و ناموس‌گرا، تقدس‌گرا و هراسان از فرهنگ مدرن با نگاه و فرهنگ مدرن، تلفیقی و در حال رشد جامعه ایران، خویش را نشان می‌دهد.

Labels: