ارائه يک سيستم و نگرش نو

سیستمی نو، قدرتی نو برای آفرینش رنسانس ایرانیان

داریوش برادری کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمان‌گر
برای دست‌یابی به یک جهان نو و سعادت نو، هم یک سیستم و نگاه نو لازم است، هم توانایی شکاندن الواح و نگاه‌های کهن و هم شور خلاق برای ایجاد خلاقیت و نگاهی نو. نگاهی که در نهایت همیشه یک تلفیق خلاق و ناتمام است. سیستم جسم‌گرایانه و زمینی مطرح شده در این کتاب می‌تواند و می‌خواهد دقیقا این قدرت‌ها و توانایی‌ها را در اختیار انسان ایرانی بگذارد. به کمک این سیستم نو انسان ایرانی می‌تواند به شیوه‌ای خلاق و نقادانه به بررسی جهان خویش و جهان مدرن بپردازد، نگاه مدرن و مفاهیم مدرن را در جهان خویش به شیوه خلاق و سمبولیک پذیرا گردد و هر چه بیشتر به تلفیقی نو و خلاق، به هویت مدرن ایرانی و ساختار مدرن ایرانی، به انواع و اشکال فردیت و هنر خلاق مدرن ایرانی دست یابد.
1 Comments:
Anonymous Anonym said...
You have to write this things more.There are a fantastic amount of people who are suffering by complications including
being overweight and extreme body weight nowadays.
The main reason right behind this scenario is a stressful life and unusual program because of which
they are not able to spend suitable attention on the health.

Some of them don’t have actually period to working out.

For them, the simplest way to remain healthy is always to begin taking
the best supplements. If you want to toward to have useful and proven natural dietary supplement, Hemorrhoids Treatment Cure can easily carry out your needs to much extent.
The pure extract of Hemorrhoids Treatment Cure has long been utilised as an effective weight loss pill.


my blog post: hemorrhoids piles difference