روان‌کاوی
جملات قصار از لکان (1تا 3 ) و اهميت آنها

لکان در يکي از سمينارهايش اين جمله عميق و طنز آميز را بکار مي‌برد که تنها گدايي که خودش را پادشاه مي‌داند، یک احمق نيست، بلکه پادشاهي نیز احمق است که خويش را پادشاه مي‌داند.1
معناي اين جمله اين است که انسان هيچگاه با نقش و رلي که در جامعه و در واقعيت ( واقعيت سمبوليک به زبان لکان) به او داده مي شود، يگانه و يکي نيست و هميشه فاصله اي وجود دارد. «پادشاه» بودن يک نقش سمبوليک است و اين

Labels: