روان‌کاوی فیلم


روان‌کاوی فیلم « وقتی همه خوابیم»

فیلم جدید و متفاوت «وقتی همه خوابیم» از بهرام بیضایی نقدهای موافق و مخالف فراوانی را بدنبال داشته است...طبیعی است که این اثر او، مثل آثار دیگرش، دارای نقاط قدرت و ضعف خاص خویش است و می‌توان از چشم‌اندازهای مختلف آن را بررسی کرد. تلاش این مقاله در این است که با نقد روان‌کاوانه اثر در واقع باعث ایجاد چشم‌اندازی نو و روایتی دیگرگونه از این اثر گردد و سعی کند به شناخت قدرت‌ها و ضعف‌هایی در این اثر نایل آید که به باور نگارنده از چشم اکثر نقادان مخالف یا موافق دور مانده اند. تا بتوان از منظر این چشم‌انداز نو هم «حالت متفاوت» این اثر نو از بیضایی و پیوند درونیش با « آثار بیضایی» را بهتر دریافت، هم بتوان بهتر دید که کجا این فیلم به خواست خویش و اجرای یک روایت متفاوت از واقعیت دست یافته است و کجا ناتوان از دست‌یابی به این «روایت متفاوت و نو» از واقعیت بوده است.

Labels: