روانکاوي پديده اعترافات و شکنجه


شکنجه، تجاوز، خروش سبز: «بازگشت ضمیر ناآگاه جمعی»
داریوش برادری روانشناس/ روان درمان‌گر


مهم‌ترین اصل روان‌کاوی این است که تمناها و اشتیاقات بشری غیر قابل سرکوب نهایی هستند و تمناها یا بحران‌های سرکوب‌شده دوباره برمی‌گردند و حق خویش را می‌طلبند.هر گاه اشتیاقی، بحرانی، تمنایی پس زده شود و از بخش خودآگاه ( به زبان دقیق‌تر ضمیر آگاهانه) فردی و یا جمعی محو شود، آنگاه این اشتیاق، بحران یا تمنا، با لباسی نو و با پیوندی نو با تمناهای دیگر نهفته در روان فردی و جمعی، به بخش خودآگاه فردی و یا جمعی بازمی‌گردد و حق خویش را می‌طلبد.

Labels: