روان‌کاوی « قانون‌گریزی»
روان‌کاوی « قانون‌گریزی» و راه مقابله با آن
داریوش برادری روانشناس/ روان درمان‌گر
حوادث چند هفته اخیر ایران و موضوعاتی مثل تقلب در انتخابات، حمله « لباس شخصی‌ها، «بحث قانون و معضل قانون‌گریزی» را در همه سطوح مختلف جامعه و دولت به موضوعی اساسی تبدیل کرده است. این معضل اکنون باعث ایجاد یک جو بزرگ سرخوردگی، عدم اعتماد متقابل، بدگمانی و خشم همگانی شده است. این مقاله سعی می‌کند، در ادامه مقالات در باب روان‌کاوی انتخابات، به اختصار علل روانی «معضل قانون‌ و قانون‌گریزی» در جامعه و دولت کنونی را بررسی کند و با بیان مثال‌های مشخص راه‌هایی برای عبور از این معضل را نشان دهد.