پایان تراژیک/کمیک و اجتناب‌ناپذیر مهدی جامی و نسل او
پایان تراژیک/کمیک و اجتناب‌ناپذیر مهدی جامی و نسل او
در مقاله‌ای از دوست نویسنده گرامی و از مسئولین سایت ایران گلوبال آقای توکلی، به نام طنزآمیز و جالب « مهدی جامی در زمانه سبک‌دوش شد(1)»،‌ موضوع اخراج و یا پایان کار آقای جامی در رادیو زمانه مطرح شده است. او همینطور به برخی مباحث قابل تامل و نیز به نوشته‌های انتقادی من در باب رادیو زمانه و آقای جامی اشاره کرده است. ازین‌رو میخواهم با برخی توضیحات در واقع حادثه فوق و مباحث مطرح‌شده در مقاله ایشان را از جوانبی دیگر تحلیلی اجمالی کنم تا اجتناب‌ناپذیر بودن این حادثه تراژیک/کمیک و ضرورت گذار از نسل جامی‌ها بیشتر مشخص شود.

Labels: