برنامه جديد هفتگي مصاحبه و ديالوگ من با راديو آوا / استکهلم
برنامه هفتگي در راديو آوا/استکهلم درباره کتاب در حال انتشار من به نام:
از بحران مدرنيت تا رقص عاشقان و عارفان زميني
بخش ششم ، هفتم، هشتم و نهم برنامه راديويي من در باب بحران هاي فردگرايي، گيتي گرايي و جنسي در آرشيو راديو آوا منتشر شد. اين برنامه ها در باب کتاب در حال انتشار من و در مورد بحران هاي مختلف فرهنگ و فرد ايراني است و به شيوه گفتگو با برنامه گذار عزيز آقاي احد ايراني و همراه با پرسش و پاسخ با شنوندگان خوب راديو آوا صورت مي گيرد.
دوستان مي توانند با کليک کردن بر تصوير و کلمه ادامه مستقيم وارد صحفه راديويي مصاحبات من در سايت آوا شوند.هر کس مي تواند بخش دلخواه خويش را با جلوبردن يا عقب بردن فايل راديويي بيابد.
هفته اينده در روز دوشنبه 3.11.08 برنامه راديويي به علت مشغوليت شخصي نيم ساعت زودتر در ساعت 9:30 اجرا مي گردد.هفته هاي بعد دوباره روزهاي دوشنبه ساعت 10 است تا زمان انتشار کتاب که در سه يا چهار هفته آينده خواهد بود و بحث نيز همان زمان با تشريح بحران هاي جنسيتي، عشقي، هويتي و علائم رنسانس ايران در اين چندهفته به پايان مي رسد.
. در بخش اول برنامه متاسفانه صداي برنامه گذار به من نميرسيد. به اين خاطر در حين بحث من نميتوانستم سوالات ايشان را بشنوم، اما در انتهاي بحث امکان يک ديالوگ به وجود آمد. از برنامه دوم (فايل چهارم) و برنامه هاي بعدي اين مشکلات حل شده است و ديالوگ با برنامه گذار عزيز و با شنوندگان خوب راديو آوا بيشتر شده است. . با تشکر از راديوي خوب آوا و شنوندگان خوبش.

Labels: