ترجمه کتاب ژيژک

خبری برای دوستداران کتاب‌های فلسفی/روان‌کاوی ژیژک:
کتاب «اندام‌‌های بدون بدن» از ژیژک بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و قوی‌ترین آثار ژیژک محسوب ‌می‌شود. از طرف دیگر این کتاب به ملاقات و چالش میان دو تفکر «لکان و دلوز» دست می‌زند، در حالی که به باور خیلی نقادان این دو اندیشه و متفکر غیرقابل تلفیق و ناتوان از نزدیکی به یکدیگر می‌باشند.. .از این‌رو ما، داریوش برادری و مهدی سلیمی، در یک پروژه مشترک شروع به ترجمه این کتاب مهم کرده‌ایم...

Labels: