مصاحبه


بخش چهارم مصاحبه من با راديو فرانسه در بخش «نقد باورها«:
موضوع بحث: نقش سنگين پدر و مادر در روابط زنانه/مردانه ايراني و معضل ناتواني فرهنگ ايراني در تبديل دشمن به رقيب سياسي و دگرانديش

Labels: