مصاحبه با راديو فرانسه
ِبخش سوم مصاحبه در باب معضل ديالوگ در ميان ايرانيان نيز منتشر شد:


گفت و شنود در باب معضلات نارسيستي جامعه و فرهنگ ايراني با راديو فرانسه

اين بخش اول و دوم و سوم مصاحبه پنج بخشي من با راديو فرانسه و با خبرنگار خوب راديو فرانسه آقاي فرزاد جوادي در باب «جامعه ايراني و روابط ناسالم نارسيسيستي» و در بخش «نقد باورها» ي راديو فرانسه است. بخشهاي بعدي نيز منتشر و به اين گفت و گو اضافه ميشوند. در اين گفت و شنود من به نقد روابط نابالغانه نارسيستي و يا کابوس وار با ديگري و با «غير» در فرهنگ ايراني و در عرصه هاي مختلف فردي، خانوادگي، سياسي و فرهنگي ميپردازم و انواع و اشکال بازيها و سناريوهاي نارسيستي و رئال يا کابوس وار چون بازي ظالم/مظلوم، ديو/قهرمان، شانتاژ، پسرکشي و پدرکشي در فرهنگ ايراني و علل عدم رشد روابط سمبوليک و بالغانه تثليثي با ديگري و با «غير» را در فرهنگ ايراني نشان ميدهم .از طرف ديگر به نمادهاي مسخ عنصر نو به عنصر حافظ سنت و به روابط نارسيستي و بحران زا با سنت در سايتهاي مدرني مثل سايت زمانه و يا در اپوزيسيون مي پرد ازم تا معضل عدم رشد روابط سمبوليک و چالش مدرن و علل روانشناختي آن هرچه بيشتر نمايان و لمس شوند.
4 Comments:
Anonymous Anonym said...
بعد یک سال بغض...
با «اگر شبی از شب های زمستان مسافری...» به روزم
.
.
به یاد «مرد بي وطن»
به یاد دوست و استاد سفر کرده:
........................................ «دکتر سید مهدی موسوی»
.
.
داستان خرس هاي پاندا به روايت يك ساكسيفونيست که دوست دختری در فرانکفورت داشت
با چندین شعر جدید که قبلا نخوانده اید
آه پدر،پدر، مادر تو را در گنجه آويزان كرده...
با حرفهایی صریح و بی پرده درباره جشنواره های «میبد» و «تبریز»
.
.
صندلي كنار پنجره بگذاريم و بنشينيم و ...
با خبر چاپ:
...................سومین شماره نشریه همین فردا بود
با لینک هایی از جشنواره های مختلف
با لینک شعرها و داستانهایی توپ از بچه های غزل پست مدرن و کارگاه
اعترافات يك سارق مادرزاد...
.
.
و با 27 لینک
فقط 27 لینک
تقدیم به:....
با یک سال نه! با 22 سال بغض به روزم.

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...