اطلاعيه درباره محل جديد مطب و شرايط روان درماني


مشاوره روانشناسی و روان درمان‌گری

نزد داریوش برادری: روانشناس/روان درمانگر ( گشتالت تراپي همراه با دورههاي تکميلي در مکاتب خانواده درماني سيستماتيک،

کومونيکاسيون تراپي و با آشنايي پايه اي به روانکاوي و روانشناسي باليني)


هیجده سال سابقه کار در عرصه روانشناسي و دوازده سال سابقه کار در عرصه روان درماني و سوپرويزيون، مشاوره و کار با خانواده، جوانان مهاجر ايراني و ديگر گروههاي مهاجر يا آلماني.


برای دست‌یابی به سعادت و موفقیت در زندگی، کار، روابط عشقی و خانوادگی، براي عبور از بحرانهاي فردي و يا بحرانهاي مهاجرت و دست يابي به قدرتي و بلوغي نو.


با تعیین وقت قبلی
تلفن: 069/ 26492889

آدرس:
Friedrichsring. 34 b
63069 Offenbach am Main.

تنها بیمار خصوصی و یا بیمه خصوصی پذیرفته میشود.


مخارج روان درماني هر پنجاه دقيقه براي فرد 75 يورو

خانواده درماني، زناشويي درماني ، سوپرويزيون هر نود دقيقه بين 90 تا 110 يورو

چات درماني و مشاوره از طريق تلفن براي هموطنان ساکن در کشورهاي ديگر هر دقيقه يک يورو. سي دقيقه 30 يورو


Labels:

16 Comments:
Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Blogger oakleyses said...

Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger chenlina said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...