اطلاعيه درباره محل جديد مطب و شرايط روان درماني


مشاوره روانشناسی و روان درمان‌گری

نزد داریوش برادری: روانشناس/روان درمانگر ( گشتالت تراپي همراه با دورههاي تکميلي در مکاتب خانواده درماني سيستماتيک،

کومونيکاسيون تراپي و با آشنايي پايه اي به روانکاوي و روانشناسي باليني)


هیجده سال سابقه کار در عرصه روانشناسي و دوازده سال سابقه کار در عرصه روان درماني و سوپرويزيون، مشاوره و کار با خانواده، جوانان مهاجر ايراني و ديگر گروههاي مهاجر يا آلماني.


برای دست‌یابی به سعادت و موفقیت در زندگی، کار، روابط عشقی و خانوادگی، براي عبور از بحرانهاي فردي و يا بحرانهاي مهاجرت و دست يابي به قدرتي و بلوغي نو.


با تعیین وقت قبلی
تلفن: 069/ 26492889

آدرس:
Friedrichsring. 34 b
63069 Offenbach am Main.

تنها بیمار خصوصی و یا بیمه خصوصی پذیرفته میشود.


مخارج روان درماني هر پنجاه دقيقه براي فرد 75 يورو

خانواده درماني، زناشويي درماني ، سوپرويزيون هر نود دقيقه بين 90 تا 110 يورو

چات درماني و مشاوره از طريق تلفن براي هموطنان ساکن در کشورهاي ديگر هر دقيقه يک يورو. سي دقيقه 30 يورو


Labels:

7 Comments:
Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger chenmeinv0 said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...