ترجمه کتاب ژيژک
خبری برای دوستداران کتاب‌های فلسفی/روان‌کاوی ژیژک:

کتاب «اندام‌‌های بدون بدن»از ژیژک بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و قوی‌ترین آثار او محسوب ‌می‌شود. از طرف دیگر این کتاب به ملاقات و چالش میان دو تفکر «لکان و دلوز» دست می‌زند، در حالی که به باور خیلی نقادان این دو اندیشه و متفکر غیرقابل تلفیق و ناتوان از نزدیکی به یکدیگر می‌باشند. ژیژک در این کتاب فلسفی/روان‌کاوانه نه تنها به خوبی اصول فلسفی/روا‌ن‌کاوی هر دو متفکر مهم پسامدرن را روبروی هم قرار می‌دهد بلکه با بیان نگاهی نو به لکان و دلوز، به پیوند‌های درونی تفکر آن‌ها و یا به نقاط ضعف کارهای آن‌ها از چشم‌انداز خویش می‌نگرد. برای همه ایرانیان علاقه‌مند به این مباحث نوی فلسفی و روان‌کاوانه، خواندن این اثر مرجع یک امر ضروری است. از طرف دیگر به دلیل علاقه رو به رشد در میان ایرانیان به آثار لکان و دلوز/گواتاری، به ویژه پس از نشر کتاب‌های مرجع دکتر موللی از یک‌سو و از سوی دیگر ترجمه مقالات دلوز و کتاب‌ها یا مقالات ژیژک توسط روشنفکران جوان ایرانی مانند دوستان سایت مايند موتور و دیگران، اکنون ضرورت درک ژرف‌تر و سیستماتیک این دو متفکر بزرگ و درک سیستماتیک نقاط اشتراک و اختلاف آن‌ها آشکارتر می‌شود. این شناخت چندوجهی فلسفی/روان‌کاوانه و سیستماتیک هم از بدفهمی تفکر این دو اندیشمند جلوگیری می‌کند، هم برای ما امکان تلفیق این نگا‌ه‌ها را در سیستم فکری خویش و در حین نقد هنری و ادبی یا روانشناختی و فلسفی را به وجود می‌آورد. از طرف دیگر به ما امکان شناخت بهتر نظرات ژیژک و امکان نقد نظرات او در این زمینه را به وجود می‌آورد.
از این‌رو ما، داریوش برادری و مهدی سلیمی، در یک پروژه مشترک شروع به ترجمه این کتاب مهم کرده‌ایم. به احتمال زیاد یک یا دو تا از دوستان دیگر نیز در مسیر ترجمه به جمع ما اضافه خواهند شد و یا در ترجمه بخش‌هایی همراهی خواهند کرد. هدف ما از این‌رو هم ترجمه قوی و روان این کتاب مهم به شکل مشترک است و هم اجرای یک طرح ترجمه گروهی و با تقسیم کار مدرن و تخصصی است. از طرف دیگر قصد ما این است که با ایجاد یک وحدت کلامی در حین ترجمه واژگان اساسی در تفکر دلوز/لکان و ژیژک به زبان فارسی، هم به قدرت ترجمه و روانی آن کمک رسانیم و هم در پایان کار به همراه دوستان دیگر به ایجاد یک کتاب واژگان دلوز/ژیژک یا لکان/دلوز/ژیژک دست زنیم. خوشبختانه دکتر موللی با ترجمه دو کتاب «واژگان لکان و فروید» پیش‌زمینه‌ خوبی برای رشد این واژه‌نامه نیز به وجود آورده است. حال وقت آن است که با ایجاد وحدت کلامی و معنایی در باب واژگان مهم دلوز/ژیژک هر چه بیشتر به رشد درک درست تفکرات این دو فیلسوف بزرگ، در کنار درک بهتر لکان، دست یابیم و هرچه بیشتر مانع روان‌پریشی و چندپارگی آثار و تفکرات این فیلسوفان بزرگ در حین ترجمان به فارسی گردیم. از طرف دیگر بتوانیم در زمینه ترجمه واژگان به یک کار گروهی و جمعی دست یابیم که شیوه مرسوم کار در جهان مدرن در زمینه دايره المعارف و کتب واژگان است. طبیعی است که در زمینه کار جمعی برای ترجمه واژگان ما به افراد علاقه‌مند دیگری نیز احتیاج داریم که پس از ترجمه و انتشار این کتاب، برای ادامه کار اطلاعیه‌ای برای امکان همکاری می‌دهیم. باری به امید ترجمه خوب یک اثر قوی و مهم و مرجع برای خوانندگان و نقادان قوی و کنجکاو و جستجوگر.
داریوش برادری/ مهدي سليمي‌
8 Comments:
Anonymous Anonym said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger Unknown said...

Blogger John said...

Blogger xiaozhengsen said...

Blogger Unknown said...