مصاحبه با راديو فرانسه
گفت و شنود در باب معضلات نارسيستي جامعه و فرهنگ ايراني با راديو فرانسه

اين سه بخش اول و دوم و سوم مصاحبه پنج بخشي من با راديو فرانسه و با خبرنگار خوب راديو فرانسه آقاي فرزاد جوادي در باب «جامعه ايراني و روابط ناسالم نارسيسيستي» و در بخش «نقد باورها» ي راديو فرانسه است. بخشهاي بعدي نيز منتشر و به اين گفت و گو اضافه ميشوند. در اين گفت و شنود من به نقد روابط نابالغانه نارسيستي و يا کابوس وار با ديگري و با «غير» در فرهنگ ايراني و در عرصه هاي مختلف فردي، خانوادگي، سياسي و فرهنگي ميپردازم و انواع و اشکال بازيها و سناريوهاي نارسيستي و رئال يا کابوس وار چون بازي ظالم/مظلوم، ديو/قهرمان، شانتاژ، پسرکشي و پدرکشي در فرهنگ ايراني و علل عدم رشد روابط سمبوليک و بالغانه تثليثي با ديگري و با «غير» را در فرهنگ ايراني نشان ميدهم .

از طرف ديگر با بيان مثالهاي مختلف از سناريوها و روابط نابالغانه نارسيستي و يا کابوس وار در عرصه هاي مختلف سياسي، روشنفکري يا فرهنگي و هنري، با نشان دادن نمودهاي اين روابط نابالغانه و سرکوب گرانه عنصر متفاوت و دگراندايش در روابط و بحرانهاي خانوادگي، فرهنگي و يا در سايتهاي مدرني مثل سايت زمانه و يا در اپوزيسيون، به علل روانشناختي تکرار تراژيک سنت و مسخ عنصر نو به پيرمرد خنزرپنزري اسير سنت ميپردازم. موضوع گفت و گو در نهايت درک و لمس اسارت گفتمان ايراني و فرهنگ ايراني در اين ارتباط نارسيستي و کابوس وار با سنت و علل عدم رشد بهتر فرديت و رابطه سمبوليک و بالغانه با ديگري و غير، با سنت و مدرنيت، با عنصر متفاوت و دگرانديش و علل عدم استقرار و حاکميت بهتر ديالوگ و چالش چندچشم اندازي مدرن و پسامدرن در فرهنگ ايراني و بر بستر راوداري مدرن و دوستانه/نقادانه ايراني است..

بخش اول و دوم و سوم مصاحبه:
http://www.rfi.fr/actufa/articles/103/article_2923.asp

بخشهاي بعدي نيز بزودي اضافه ميشوند.

Labels:

2 Comments:
Anonymous Anonym said...
عزیزم شما از کی تا حالا دکتر شدی؟ مید دنیدکه جعل عنوان در المان جرم است و از یک تا سه سال زندان دارد. مردم راگمراه نکنید

Blogger Unknown said...